_MKK7001 kopia

XIV Majówka Pomorskich Przedsiêbiorców w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymabrku na Kaszubach. Nagrodê specjaln¹ Ambasadora Kaszub - Maczugê Daniela Czapiewskiego otrzyma³ gdañski oddzia³ Zwi¹zku Sybiraków nz. z Lidi¹ Czapiewsk¹ w³aœcicielem CEPR i firmy Danmar. 13.05.2017 Fot. Maciej Kosycarz / KFP